Rreth nesh

OJQ ACCESS është shoqatë jofitimprurëse e themeluar sipas Ligjit Nr.04/L-057 për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare dhe harmonizuar me Ligjin Nr.06/L-043 për Lirinë e Asociimit në Organizatat Joqeveritare në Republikën e Kosovës.

VIZIONI:  Qasje për rininë e Kosovës.

MISIONI: të sigurojë qasje të barabartë për të rinjtë e Kosovës, duke forcuar rolin e tyre në vendimmarrje dhe të nxis bashkëpunimin drejt zhvillimit socio-ekonomik.