Partnerët

Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Ministarstvo Kulture, Omladine i Sporta
Ministry of Cultur, Youth and Sports


UNICEF Innovations Lab Kosovo


Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport