ACCESS GROUP

ACCESS Consulting Group është adresa juaj multifunksionale e cila u përgjigjet nevojave të çdo biznesi, organizate apo individi në raport me tregun, strukturat ligjore, fiskale dhe çfarëdo çështje tjetër relevante.

 

ACCESS Consulting Group ofron shërbime profesionale të konsulencës për biznese, organizata, institucione, agjenci, grupe jo-formale dhe individ në tërë Kosovën.

Misioni: “Ne ju ndihmojmë të jetësoni ëndërrën tuaj për të qenë të suksesshëm”.

Ne ofrojmë:

KONSULENCË
Biznes & ndërmarrësi

 • Planifikim;
 • Regjistrim në ARBK;
 • Studim dhe analizë e tregut;
 • Plan Biznesi -Start UP
 • Zgjerim i biznesit;
 • Aplikim për grante;
 • PR&Marketing.

KONSULENCË
Organizata Jo-Qeveritare (OJQ)

 • Planifikim strategjik;
 • Ngritje fondesh;
 • Shkrim i projekt-propozimeve;
 • Zhvillim organizativ
 • Themelim/regjistrim i OJQ-së;
 • PR&Marketing.

KONSULENCË
Ligjore

 • Analizë ligjore;
 • Porcedurë administrative
 • Ndërmjetësim;
 • Shitblerje – patundshmëri.

KONSULENCË
Kontabilitet & Auditim

 • Mbajtja e Librave Tregtare
 • Mbajtje kontabiliteti sipas standarteve lokale
 • Pergatitja e Pasqyrave Financiare;
 • Sherbime kontabiliteti ne pajtim me legjislacionin në fuqi;
 • Raportime te ndryshme per nevojat e biznesit
 • Auditim për pajtueshmërinë me ligjet & rregullat tatimore.


  KONTAKTO: 
  E-mail: [email protected]